Reklamačný poriadok

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/www/vyvoj.sk/www/html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/www/vyvoj.sk/www/html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/www/vyvoj.sk/www/html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/www/vyvoj.sk/www/html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/www/vyvoj.sk/www/html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.

Záručná reklamácia
VÝVOJ Martin, a.s. poskytol na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky musí zákazník uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
Reklamácia v záručnej dobe sa vybaví podľa možností ihneď (v prípade opodstatnenosti) najneskôr do 30 dní opravou u zákazníka, alebo po dohode zo zákazníkom v firme. Ak oprava nie je možná a povaha tovaru to dovoľuje rieši sa  výmenou, alebo poškodený výrobok sa zoberie späť a vráti sa zákazníkovi kúpnu cenu.
Reklamáciu v záručnej dobe nie je možné uplatniť v prípade, že chyba alebo poškodenie tovaru bolo spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo používaním na iný účel, na aký bol predmetný výrobok vyrobený.

Reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod.
Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci oznámi zákazníkovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Pokiaľ zákazník nahlási rozdiel medzi daňovým dokladom a dodaným tovarom (v druhu alebo v množstve) alebo nedostal so zásielkou správne vyplnený daňový doklad a dodací list zo sériovými číslami (ak to povaha výrobku vyžaduje), je povinný ihneď o tom informovať VÝVOJ Martin, a.s. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

Záručné podmienky
Ak nie je na odovzdávacom protokole, záručnom alebo dodacom liste uvedené inak, na dodaný tovar sa poskytuje záruka 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia daňového dokladu (záručného listu) a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

Právo na uplatnenie reklamácie
Po dohode s pracovníkom Obchodného úseku, zodpovedným za riešenie reklamácie sa reklamovaný tovar dopraví do VÝVOJ Martin, a.s. alebo tiež existuje možnosť, že servisný tím podľa inštrukcii z úseku, ktorý rieši reklamáciu vycestuje a zrealizuje opravu v záručnej dobe priamo u zákazníka.
Zákazník reklamovaný tovar doručí osobne, poštou alebo inou prepravnou službou na vlastné náklady a riziko na adresu: VÝVOJ Martin, a.s., Komenského 19, 036 01 Martin:
• v prípade doručenia reklamovaného tovaru do servisu na vyššie uvedenej adrese predávajúceho niektorou prepravnou službou (TNT, UPS, Slovenská pošta atď.) musí byť tento balík zreteľne označený ako "REKLAMÁCIA",
• v prípade, že reklamovaný tovar zákazník nedoručí osobne, musí byť k nemu priložená kópia záručného listu (ak je k tovaru dodaný), príp. dodacieho listu alebo faktúry a vyplnený reklamačný protokol (čiastočne – údaje o zákazníkovi a reklamovanom výrobku) s presným popisom porúch a ich prejavov,
• reklamovaný tovar v záručnej dobe musí byť k reklamácii dodaný kompletne ale nemusí byť zabalený v originálnom obale,
• v prípade, že je reklamácia oprávnená, bude po jej vybavení tovar zaslaný zákazníkovi na náklady  VÝVOJ Martin, a.s.,
• na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) musí výrobcovi vždy postačovať doklad o zakúpení (faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v tom prípade, že bol vydaný záručný list ale zákazník ho z akéhokoľvek dôvodu nepredložil. V takom prípade sa reklamácia musí prijať, pričom sa na tovar poskytne štandardná 24 mesačná záruka, nie však dlhšia, pričom na určité výrobky VÝVOJ Martin a.s. poskytuje záručnú dobu aj dlhšiu (je vždy uvedená na záručnom liste).

Zánik reklamácie
• poškodenie tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prebratí tovaru),
• porušením ochrannej plomby a garančnej nálepky, pokiaľ sa na výrobku nachádzajú,
• mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, obsluhou alebo nedostatočnou údržbou,
• pokiaľ boli škody spôsobené elektronickými vírusmi,
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii (prevádzkovaním tovaru vo vlhkom, prašnom, silnom elektrickom alebo magnetickom poli alebo v inak nevhodnom pracovnom prostredí a iné),
• tovar bol poškodený živlami (oheň, voda, mráz, blesk a iné),
• tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie,
• tovar bol poškodený zapojením do elektrickej siete, ktorá nezodpovedá príslušnej STN norme,
• predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za škody, vzniknuté zákazníkovi v dôsledku chyby tovaru, zlyhaniu softwaru, či počítačovej siete a straty dát. V prípade reklamácie výrobkov, ktoré slúžia pre ukladanie dát, predávajúci nezodpovedá za dáta na nich uložené. Odporúčame dôležité dáta zálohovať.
• Opotrebenie výrobku a jeho častí, spôsobené bežným používaním výrobku nepodlieha záruke a nie je považované za rozpor s kúpnou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka,
• v prípade, že zákazník nakúpi celé zariadenie po jednotlivých dieloch bez montáže a v záručnej dobe sa rozhodne reklamovať nefunkčnosť zariadenia, za reklamovateľný budeme považovať len poškodený diel,
• v predĺženej záručnej dobe, ktorá presahuje záručnú dobu stanovenú zákonom si predávajúci vyhradzuje právo výmeny výrobku za iný výrobok podobných parametrov. Zákazník pritom nemá právo požadovať odstúpenie od zmluvy.

Práva zákazníka
• pri chybách tovaru, ktoré sú odstrániteľné a zákazník si ich uplatní v priebehu záručnej doby, má právo na to, aby bola chyba bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia chyby môže zákazník požadovať výmenu tovaru alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť poškodenú vec za bezchybnú.
• Pri chybách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chýb, má zákazník právo na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu).
Právo na výber možnosti má zákazník:
• ak je chyba odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej chyby) alebo pre väčší počet chýb (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné chyby) nemôže zákazník tovar riadne užívať, má právo na výmenu výrobku alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny,
• rovnaké práva ako pri chybách, ktoré nemožno odstrániť má zákazník i v prípade, že oprava chybného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie,
• ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré ale nebránia riadnemu užívaniu veci, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny výrobku podľa charakteru chyby. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť, sú určené odborníkom v oblasti zbraní a streliva. Vstupom na ne vyhlasujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

Websites you are about to enter are dedicated to experts in field of firearms and ammunition. You state that you are firearms licence or permit holder by entering these sites. ok